i2

  • Vizuální
    analýza dat
  • Reprezentace
    vzájemných vztahů

Sada produktů, které pomáhají odhalovat skryté vazby mezi strukturovanými i semi-strukturovanými daty a zasazují je do nového kontextu.

Vizualizace dat v i2 reflektuje dynamiku lidského přemýšlení, umožňuje rychle chápat informace a proniknout tak do podstaty problému.

Identifikujte datové objekty

S i2 můžete pomocí objektů a vazeb modelovat vztahy mezi entitami, které jsou pro váš business důležité.

Vztahový graf

Obraz objektů vykresluje jako spletitou síť entit.

Časová osa

Objekty a vazby jsou rozprostřeny v čase tak, aby byl patrný kontext různých sousledností.

Maticové zobrazení

Multidimenzionální zobrazení vztahů různých atributů v maticovém rozložení se zvýrazněnou četností.

Histogram

Přehledné zobrazení distribuce hodnot pomocí sloupcového grafu reprezentující data v určitém intervalu.

Vizuální mapování

Možnost upřesnit dotaz pomocí vizuálního mapování vztahů a provázanosti nebo podle vlastností hledaných objektů.

Analýza sociálních sítí

Mezi statistické výpočty patří výpočty centrality mezilehlosti, dosažitelnosti, stupně a vektoru autority.

i2 Analyst’s Notebook

Vizualizační nástroj, který umožňuje nacházet vztahy a vzorce spojení v analyzovaných datech.

i2 Analysis Hub

Platforma umožňující sdílení dat a informací mezi různými uživateli ve webovém prostředí nebo aplikací i2 Analyst’s Notebook.