IBM i2

  • Vizuální
    analýza dat
  • Reprezentace
    vzájemných vztahů

Sada produktů, které pomáhají odhalovat skryté vazby mezi strukturovanými i semi-strukturovanými daty a zasazují je do nového kontextu.

Vizualizace dat v IBM i2 reflektuje dynamiku lidského přemýšlení, umožňuje rychle chápat informace a proniknout tak do podstaty problému.

Identifikujte datové objekty

S IBM i2 můžete pomocí entit a vazeb modelovat vztahy mezi objekty, které jsou pro váš business důležité.

Vztahový graf

Obraz entit vykresluje jako spletitou síť objektů.

Časová osa

Entity a vazby jsou rozprostřeny v čase tak, aby byl patrný kontext různých sousledností.

Maticové zobrazení

Multidimenzionální zobrazení vztahů různých atributů v maticovém rozložení se zvýrazněnou četností.

Histogram

Přehledné zobrazení distribuce hodnot pomocí sloupcového grafu reprezentující data v určitém intervalu.

Vizuální mapování

Možnost upřesnit dotaz pomocí vizuálního mapování vztahů a provázanosti nebo podle vlastností hledaných objektů.

Analýza sociálních vazeb

Mezi statistické výpočty patří výpočty centrality mezilehlosti, dosažitelnosti, stupně a vektoru autority.

IBM i2 Analyst’s Notebook

Vizualizační nástroj, který umožňuje nacházet vztahy a vzorce spojení v analyzovaných datech.

IBM i2 Analyze

Platforma umožňující sdílení dat a informací mezi různými uživateli ve webovém prostředí nebo aplikací i2 Analyst’s Notebook.